Tiszacsécse

Ország: Magyarország

Tiszai szakasz: Felső – Tisza

Település leírása:

A szatmári Tiszaháton fekvő Csécse falu nevét a cégényi monostor határjárása alkalmával az 1181-ben kiadott oklevél nem említi. Maksai Ferenc szerint a települést a XIII. század végén a Kölcsey család alapította. Az biztos,hogy nevének első említésekor, 1315-ben, majd 1344-ben a Kölcsey család birtoka volt.1344-ben a hűtlenségbe esett Szentemágócs nembeli kölcsei Máté fia Dénes fiainak I. Károly király e birtokot is visszaadta.
A XV. század folyamán több Szatmár megyei nemes család királyi adománylevél által bírta a községet (1484-ben a Komoróczi, 1496-ban az Újhelyi család).1518-ban a Kölcsey részt Werbőczy István kapta meg,de elcserélte Perényi Istvánnal.1520-tól átmenetileg Báthory András is bírta, de 1571-től, majd 1642-től ismét a Kölcseyek voltak a földesurai. Szirmai István szerint  XIX. század elején a Kende, a gr. Barkóczy és a gr. Horváth családé volt. A faluban ekkor 32 ház állott.
A község nevére nem ismerünk megfelelő magyarázatot. Minden bizonnyal itt is puszta személynév vált településnévvé, az esetleges erre vonatkozó adatokat azonban nem lehet különválasztani a Cseke név adataitól, mert írásképük megegyezik.A falu csak a XVII. század óta jelenlegi helyén: a Milotához közel fekvő régi falut abban a században a Tisza elpusztította, s lakói akkor települtek át a mai falu helyére.
A faluszerkezet középkori eredetű településtípust őrzött meg: lakóházai a Tisza kanyarulatát követő egyetlen utca mellé települtek, s az utca közepe táján, orsószerű kiszélesedésben áll a templom és a harangtorony, amiket legyezőszerűen vesznek körbe a lakóházak.(ez az úgynevezett orsó faluközpont még jó néhány felső-tisza-vidéki településnél ma is tisztán megfigyelhető – pl. Kömörő, Jánd).

Nevezetessége:

  • Református templom

Középkori adataink nincsenek az akkor Csécsén állt templomról; annyi bizonyos, hogy a korán tért hódított reformáció szinte az egész falu népességét érintette, s az először a szomszédos Milota leányegyházaként a Beregi Egyházmegyéhez tartozott. Az önálló egyház kialakulása 1673-ban kezdődött meg, s a források szerint a falu régi temploma 1696-ban a reformátusok kezén volt. A lelkészek névsorát 1735-től ismerjük, az anyakönyveket 1776-tól vezetik. Az 1808-1809-ben végzett Tiszántúli Református Egyházkerületi összeírás szerint Csécsén a „…nagy avult Fa Templom a falu közt Fa Tornyával együtt” létezett. A jelzett épület építési idejére utalhat, hogy „találtatik ilyen szám a karban:1655.” Harangjai közül az egyik, az egy mázsa 25 fontos súlyú 1771-ben készült ( felirata : ”A csécsei ref. Ekkla öntötte a maga költségén Ao 1771-ben”), míg a másik, kisebbik felirata és készítésének ideje az összeírás szerint: „Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ao 1619.” (Ez utóbbi harangot az első világháború előtt beolvasztották.) A jelenleg álló templom építési ideje a XIX. század első harmada. A források szerint „Ezen folyó év 1822-ik esztendőben az ócska és megavult mint egy 200 esztendős fatemplom helyett az újnak fundamentuma letétettet”. A templom karzatán lévő felirat némileg korábbra teszi az építés megindítását: ”Ezen Csétsei Refta Ns. Sz.Ekklésiába tulajdon költségén, a Jehova vezérlése után, kezdődött épülni ez Isten Háza 1820-dik esztbe a Nemes Kis László kurátorságába; végződött 1825-dik. minden Asztalosi munkával eggyütt Deczember 16-dik napján a Paládi László Kurátorságában, Confistorálsi társai, umt Nyilas József, Nss Kis József, Ns Kis Ferentz, n. Paládi Pál segítségekkel. Predikátor T: T; Ns Szüts István idejében. Kiknek buzgó fáradozásokat az ÚR ISTEN jutalmaztassa meg, Nemzettségről az ebbe könyörgő Népet halgassa meg és mint SZENT NEVE dícsőülésére épült Házat tartsa meg Ámen.
Kósa János Egyházfiságába”
A megye műemlékeiről készült topográfia szerint a templomajtók nyílászáró szerkezetei a XIX. század végén a szomszédos Milotáról kerültek az épületre.
Az 1980-as években végzett helyreállítási munkák során az addig vályogfalunak hitt templomról kiderült,hogy favázas építmény, hasonlóan a tákosi és a mándi templomokhoz˙(egyébként az imént említett összeírás „ nagy avult Fa Templom „ megjegyzése is ugyanilyen faltípussal épült épületet jelenthetett, hiszen a jelenleg is álló favázas tákosi templomot is hasonló formában írták össze ugyanekkor ). Régi úrasztali felszerelési tárgyai (melyek jelenleg a debreceni Református Kollégium múzeumában találhatók) zömmel XVII. századiak: egy domborított díszítésű ezüstpohár a szegélyén lévő felírat szerint 1695-ben készült („MAGAS JÁNOS ÉS DO AN AZ CSECSEI ECLESIA SZÁMÁRA ATÁK ANNO1695.”) Egy ónból készült keresztelő edény kupáján két felírat is található: „BFVE 1694 „ és „Újvárosi János”. Egy korsó a Felső – Tisza-vidéki református úrasztali edények között nem ritka kőcserépből készült. A szürke alapszínű edényen a felső máz sötétkék, ez utóbbiban visszamélyítve szürke növényi díszítés látható. A fül féltekéje szürke, díszítetlen. A díszített félteke hasán nyolcszögű medalionban kétfejű sast tartalmazó császári címer található, évszámos monogrammal: ” 1.6. G. …. R. 8. 8.”, ami az 1688-as készítési évet rejti. Úrhímzéses úrasztali textíliái a XVIII. század első feléből származnak.

Itt született Móricz Zsigmond 1879-ben. Az író 1928-ban így vallott szülőfalujáról: “”Énnekem Csécse marad a tündérsziget, ahová mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet szárnyán a lelkem, mint a boldogság és a béke kedves szigetére.””Móricz Zsigmond emlékház, népi. Az emlékház a Kossuth u. 29 sz. alatt található. A taposott szalmával fedett, kontytetős, vert falas, szabad kéményes szegényparaszti ház műemlék. Az XIX század második felében építették, azóta többször átalakították. A szülőházát az 1960-as években bontották le. Emlékháza 1966 óta életrajzi múzeum. Az udvaron az író egész alakos szobra áll, Varga Imre alkotása.Református fa harangtorony, népi, 1822. A fatalpakra épített, fazsindelyes torony teljes magassága mintegy 24 méter.Református templom, barokk, 1820-25.

Közérdekű adatok:

Polgármesteri Hivatal

Cím: 4947 Tiszacsécse, Kossuth út 95.

Telefon: 06-44/705-223

Fax: 06-44/705-249

E – mail: pmhtcsecse@freemail.hu

Orvosi rendelő

Cím: 4947 Tiszacsécse, Kossuth út 45.

Forrás: www.tiszacsecse.hu

Vélemény, hozzászólás?