Országos TILALMI idők – 2017. év

73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet

a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 56. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

 • (1) A halászati vízterületeken az 1. számú mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik.
 • (2) Az 1. számú mellékletben felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét – a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül, a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni.

2. §

 • Az 1. §-ban foglalt rendelkezések alól tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében a természetvédelmi hatóság felmentést engedélyezhet.

3. §

 • (1) Az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi időket a 2. számú melléklet tartalmazza.
 • (2) A 2. számú mellékletben naptár szerint megállapított tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.
 • (3) A tilalmi időt a halászati hatóság – a Hhtv. 39. §-ának megfelelően – az egyes halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén évente módosíthatja.
 • (4) A tilalmi rendelkezés alá eső faj véletlenül kifogott egyedét – a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére.

4. §

 • (1) A halászatra jogosult kérelmezheti, hogy a halászati hatóság a halászati tilalmi időtől egy naptári évre eltérést engedélyezzen a hasznosításában lévő halászati vízterületre vagy annak egy részére.
 • (2) A kérelemhez szakvéleményt kell mellékelni arra vonatkozóan, hogy a halászati vízterületén a nevezett halfaj egyedének szaporodása eredménytelen. A szakvélemény kiadására a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nyilvántartásába bejegyzett halászati szakértők és az alábbi intézmények jogosultak: MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd; MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet, Tihany; Halászati és Öntözési Kutató Intézet, Szarvas.
 • (3) A mentesítés olyan halfaj egyedének fogására adható, amelyet a halászatra jogosult évente rendszeresen, a területegységre vetítetten nagy mennyiségben telepít, és amelynek természetes szaporodási feltételei az adott halászati vízterületén nincsenek meg, vagy jelentősen korlátozottak.
 • (4)
 • (5) A tilalmi idő alóli mentesítés időtartamának lejártakor a halászatra jogosult kérelmezheti a mentesítés egy évvel való meghosszabbítását, ha annak feltételei változatlanul fennállnak. A halászati hatóság a meghosszabbítást a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezi.

5. §

 • A 3. § rendelkezései alól mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyűjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében a halászati hatóság felmentést adhat.

6. §

 • Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

7. §

 • Ez a rendelet a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló 1992. május 21-i 1992/43/EGK tanácsi irányelv 14-15. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelethez

Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I. Piócák:
1. Orvosi pióca Hirudo medicinalis
2. Magyar nadály Hirudo verbana
II. Rákok:
1. Folyami rák Astacus astacus
2. Kecskerák Astacus leptodactylus
3. Kövi rák Austropotamobius torrentium
III. Körszájúak:
1. Dunai ingola Eudontomyzon mariae
2. Tiszai ingola (erdélyi ingola) Eudontomyzon danfordi
IV. Halak:
1. Állasküsz Chalcalburnus chalcoides
2. Botos kölönte Cottus gobio
3. Cifra kölönte Cottus poecilopus
4. Dunai galóca Hucho hucho
5. Dunai nagyhering Caspialosa kessleri
6. Felpillantó küllő Gobio uranoscopus
7. Fenékjáró küllő Gobio gobio
8. Fürge cselle Phoxinus phoxinus
9. Gyöngyös koncér Rutilus frisii
10. Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus
11. Homoki küllő Gobio kessleri
12. Kövicsík Noemacheilus barbatulus
13. Kurta baing Leucaspius delineatus
14. Lápi póc Umbra krameri
15. Leánykoncér Rutilus pigus
16. Magyar bucó Zingel zingel
17. Német bucó Zingel streber
18. Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus
19. Petényi-márna (Magyar márna) Barbus meridionalis
20. Pénzes pér Thymallus thymallus
21. Réticsík Misgurnus fossilis
22. Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer
23. Sima tok Acipenser nudiventris
24. Sőregtok Acipenser stellatus
25. Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus
26. Széles durbincs Gymnocephalus baloni
27. Szivárványos ökle Rhodeus sericeus
28. Törpecsík Sabanejewia aurata
29. Vágócsík Cobitis taenia
30. Vágótok Acipenser gueldenstaedti
31. Vaskos csabak Leuciscus souffia
32. Viza Huso huso
V. Békák:
valamennyi faja

 

2. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelethez

A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idők

Halfaj neve Tilalmi időszak
Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 3 – március 31.
Csuka (Esox lucius) február 1 – március 31.
Balin (Aspius aspius) március 1 – április 29.
Fogassüllő (Sander lucioperca) március 1 – április 29.
Kősüllő (Sander volgensis) március 1 – június 30.
Süllő ( Pikeperch / Zander) március 1 – április 29.
Kecsege (Acipenser ruthenus) március 1 – május 31.
Ponty (Cyprinus carpio) május 2 – május 31.
Márna (Barbus barbus) április 15 – május 31.
Harcsa (Silurus glanis) (100 cm alatti példányok) május 2 – június 15.; január, február, március, november, december hónapok
Jászkeszeg (Leuciscus idus) április 15 – május 31.
Paduc (Chondrostoma nasus) április 15 – május 31.
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) április 15 – május 31.
Sügér (Perch / Barsch) március 1 – április 29.
Garda (Razor fish / Ziege) április 15 – május 31.
Domolykó (Chub / Döbel) április 15 – május 31.
Compó (Tench / Schleie) május 2 – június 15.